ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥΣ ΜΑΝΔΥΕΣ

Other Paphos, Cyprus
reference no
10974
date added
2019-01-12

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΖΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΡΟΜΠΟΤ ΓΙΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΟΥΣ ΜΑΝΔΥΕΣCOMPANY THAT DEALS WITH THE SALE AND PROCESSING OF IRON NEEDS TO EMPLOY ROBOT ΟPERATORS FOR POLYMORPHIC MANTLES

ΓΝΩΣΗ Η/ΥΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΛΟΓΗ ΘΕΣΗ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ή/ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣCOMPUTER KNOWLEDGEPREVIOUS EXPERIENCE IN SIMILAR POSITION WILL BE CONSIDERED AS AN ADVANTAGEKNOWLEDGE OF GREEK OR/AND ENGLISH LANGUAGE